Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden Talot Oy, jonka omistaa kokonaan Lahden kaupunki. Lahden Talot Oy:lla on kaksi tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy. Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on avaralainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, ja se omistaa pääosan konsernin ARA-asuntokannasta sekä opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot on yleishyödyllinen yhtiö, joka omistaa erityisryhmille tarkoitettuja palveluasuntoja ja erityisasuntoja.

Lahden Talojen ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus luo strategiset linjaukset, joiden pohjalta toimitusjohtaja ja johtoryhmä jalkauttavat strategian organisaation toteutettavaksi. Strategianamme on tarjota järkevän hintaista, turvallista ja pysyvää asumista. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen alaisuudessa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin.

Hallituksen valinta ja rooli

Hallituksen valintaprosessiYhtiökokous valitsee, ehdotukset omistajalta. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Sidosryhmien näkemyksetOmistaja ehdottaa jäseniä.
MoninaisuusEhdokkaiden taustat, osaaminen ja näkemykset erilaisia.
RiippumattomuusHallituksen jäsenet eivät ole omistajia eivätkä henkilökuntaa. Hallituksessa on myös asukasedustajia ja riippumaton asiantuntija.
Rooli organisaation tavoitteen, arvojen tai tehtävänmäärityksen, kestävän kehityksen strategioiden, toimintapolitiikkojen ja tavoitteiden kehittämisessä, hyväksynnässä ja päivittämisessä.Hallitus määrittää strategiset linjaukset, joiden pohjalta toimitusjohtaja johtaa organisaation operatiivista työskentelyä.

Noudatamme hyvää hallintotapaa

Lahden kaupungin konserniyhtiönä Lahden Talot noudattaa kaupungin konserniohjetta sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Ohjeilla varmistetaan riittävä avoimuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernin kokonaisedun turvaamisen. Hyvä hallintotapa on keskeisessä roolissa omistajaohjauksessa.

Hallintomme on päätöksenteon suhteen riippumaton

Lahden Talojen hallitus ja toimitusjohtaja ovat riippumattomia päätöksenteon suhteen. Hallituksen  jäsenet ja toimitusjohtaja eivät omista yhtiön osakkeita, eikä päätöksentekoon liity henkilökohtaisia intressejä. Johtoryhmän jäsenillä on omat vastuualueensa osaamisensa ja erityisalojensa mukaan.

Osallistamme henkilöstöämme hallinnon kysymyksiin

Panostamme vahvasti henkilöstön osallistamiseen myös strategisten ja hallinnollisten kysymysten osalta. Strategiaa valmistellessamme otamme henkilöstön mukaan pohtimaan hallitustason strategisia teemoja ja hyödynnämme henkilöstön oivalluksia hallituksen päätöksenteossa.

Asukasjäsenet tuovat asukkaan näkökulmaa päätöksentekoon

Lahden Asuntojen hallituksessa on kaksi asukasjäsentä ja yksi opiskelijajäsen, jotka tuovat hallitustyöskentelyyn asukkaiden näkökulmaa. Asukasjäsenillä on tärkeä merkitys etenkin käytännön asumiseen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Hallinnon vastuu jakautuu eri toimialoille

Kun tunnistamme vastuullisuusteemoja ja muodostamme niistä tavoitteita, vastuullisuustyö konkretisoituu käytännön asioina konsernin eri osa-alueilla. Määrittelemme vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet strategian kautta. Hallitus määrittää Lahden Talojen strategisen linjauksen, jonka pohjalta toimitusjohtaja jalkauttaa asiat organisaation toteutettavaksi.


”Pyrimme kehittämään sisäistä yhteistyötämme entisestään. Kehitystyö on toimitusjohtajan ja johtoryhmän vastuulla. Käytännön keinoja ovat esimerkiksi vuoropuhelu organisaation eri yksiköiden välillä ja käytäntöjen yhtenäistäminen.”