Minimoimme ympäristövaikutuksiamme

Meillä Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteistä työtä ympäristöasioiden eteen, sillä haluamme tarjota asukkaillemme hyvää asumista mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Olemme tunnistaneet koko toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme kohti kestävää toimintaa, jota ohjaa elinkaariajattelu.

Olennaiset näkökohtamme:

hiilidioksidipäästöjen pienentäminen
vedenkulutuksen
pienentäminen
asumisessa syntyvän jätteen kierrätysasteen parantaminen

Näin ympäristövaikutusten minimointi toteutuu meillä käytännössä

Mittaamme hiilidioksidipäästöjämme

Asumisen aikainen energiankulutus vie Suomessa kaikesta energiasta kolmanneksen. Tästä energiasta kaksi kolmasosaa kuluu tilojen lämmitykseen. Meille yksi tärkeimmistä tavoitteistamme onkin hiilidioksidipäästöjemme vähentäminen. Olemme laskeneet asumisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjämme vuodesta 2017 alkaen, josta lähtien olemme pyrkineet alentamaan päästöjämme. Mittaamme hiilidioksidipäästöjämme seuraamalla kiinteistöidemme ylläpidon vaativaa sähkön ja lämmityksen kulutusta. Käytämme laskennassa päästökertoimia, jotka muodostuvat Lahti Energian tuottaman energian aiheuttamista päästöistä. Seuraamme asumisesta syntyviä hiilidioksidipäästömääriä kilogrammoina asukasta kohden.

Vähennämme päästöjämme konkreettisilla teoilla

Asumisen aikaisten päästöjemme hillitsemiseksi asetamme vuosittaiset tavoitteet, joilla haemme tiettyä prosentuaalista laskua edellisvuoteen verrattuna. Meillä tehdään jatkuvia käytännön toimia päästöjemme pienentämisen suhteen. Olemme esimerkiksi optimoineet huoneistojemme lämpötilat sekä säätäneet kiinteistöjemme lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Tämän lisäksi olemme järjestäneet asukkaillemme energiansäästöön liittyviä kilpailuja vuosittain.

Panostamme energianhallintaan

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä energiankulutuksemme hillitsemiseksi koko toiminnassamme. Teemme vanhemmalle asuntokannallemme muun muassa energiaremontteja sekä uudistamme asuntokantaamme.

Kaikki kiinteistömme on liitetty kiinteistöautomaatioon ja kaukovalvontaan. Kiinteistöautomaatio-ohjelmien avulla olemme pystyneet pienentämään kiinteistöjemme energiankulutusta useita prosentteja vuodessa. Kiinteistöjämme talotekniikkaa optimoidaan kiinteistökannan etähallintapalvelulla. Tavoitteenamme on asukas- ja kiinteistökohtaisen hiilidioksidikuormituksen vähentäminen ja asumisolosuhteiden laadun parantaminen. Analytiikan seurannalla havaitsemme tehokkaasti vikaantuneet laitteet ja saamme selville kehitys- ja korjausehdotuksia. Näillä on selviä vaikutuksia energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

Lämmitämme kiinteistömme päästöttömällä vihreällä lämmöllä

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme ovat rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt ja erityisesti asumisen aikainen lämmitys. Vuoden 2021 alussa otimme käyttöön vihreän lämmön eli CO2-päästöttömän kaukolämmön, jonka jälkeen lämmityksestämme ei ole aiheutunut päästöjä.

Rakennamme energiatehokkaita kiinteistöjä

Kaikki uudiskohteemme rakennetaan A-energialuokkaan, minkä lisäksi niissä on käytetty aina uusiutuvaa energiaa. Olemme laatineet lähes kaikille kiinteistöillemme energiatodistukset, joista käy ilmi kiinteistön laskennallinen kokonaisenergiankulutus sekä kiinteistön energiatehokkuusluokka.

Rakensimme ensimmäisen puukerrostalomme vuonna 2022. Puun käyttö rakentamisessa on vastuullinen valinta, sillä puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ja se varastoituu puun biomassaan hiiliketjuina.

Aurinkovoimaloita löytyy jo neljäntoista rakennustemme katoilta. Maalämpöä käytämme kolmessa kohteessamme.

Laskemme uudistuotantomme rakennuksen hiilijalanjälkiä, rakennuspaikan hiilikädenjälkiä sekä elinkaaren aiheuttamat päästöt

Laskemme uudistuotantomme rakennuksen hiilijalan- ja rakennuspaikan hiilikädenjälkiä sekä elinkaaren aiheuttamia päästöjä. Laskelmia on tehty kolmen kohteen osalta. Mukana on ollut kolme asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet loppuvuodesta 2022. Rakennuksista yksi on puurakenteinen asuinkerrostalo ja kaksi rakennusta ovat betonielementtirakenteisia asuinkerrostaloja mukaan lukien autoparkkihalli.

Laskenta on tehty Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan, ja sen on toteuttanut ulkopuolinen taho. Raportissa on laskettu rakennuksien koko elinkaariaikana aiheuttamat hiilidioksidiekvivalenttikilot. 

Suurimmaksi päästöjen aiheuttajaksi koko rakennuksen elinkaaren aikana muodostui käytönaikainen energiankulutus ja siitä erityisesti kaukolämpö. Toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja oli rakennusmateriaalien valmistaminen. Talojen rungot on valmistettu teräsbetonista, joka aiheuttaa yleisesti merkittävän osan päästöistä. Puukerrostalohankkeessamme teräsbetonirakenteita on vähän, joten materiaalien aiheuttamat päästöt ovat melko pienet.

Uudemmissa energiatehokkaissa taloissa lämmityksen osuus on pienempi kuin vanhemmissa rakennuksissa ja asumisessa noin puolet energiasta kuluu veden lämmitykseen, sähkökäyttöisiin laitteisiin sekä valaistukseen. Vanhemmissa rakennuksissa lämmityksen osuus on noin kaksi kolmasosaa energiankulutuksesta.

Kannustamme asukkaitamme vastuullisiin valintoihin

Tarjoamme asukkaillemme neuvontaa energiankulutuksen pienentämiseksi erilaisissa tapahtumissa ja koulutuspäivissä. Asukastiedotteissa ja uutiskirjeessä annamme myös vinkkejä energian säästämiseen ja muihin vastuullisiin valintoihin.  

Asukkaidemme vedenkulutukseen pyrimme vaikuttamaan neuvonnalla sekä esimerkiksi MiniMoi!-kilpailun avulla. Asukkaiden tulee myös itse tarkkailla asunnon vesikalusteiden kuntoa ja ilmoittaa vuotavista vesikalusteista huoltoyhtiöön.

Tärkeä tavoitteemme on jätteen kierrätysasteen parantaminen. Olemme vähentäneet sekajätteen määrää noin puoleen vuodesta 2014. Työtä on tehty sekä neuvomalla asukkaita että optimoimalla jäteastioiden määriä ja tyhjennysrytmejä. Rikkoutuneiden jätevaunujen tilalle uusitaan asuntoihin jätevaunuja, joihin on mahdollisuus lajitella neljää eri jätejaetta. Myös uudiskohteissamme sekä perusparannuskohteissamme kaikkiin asuntoihin tulee lajittelumahdollisuudet vähintään neljälle eri jätejakeelle.

Teemme vihreämpiä valintoja työarjessamme  

Meille on myönnetty Green Office – sertifikaatti. WWF Green Office on järjestelmä, jonka avulla yritys voi luoda omiin tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän. Me olemme asettaneet tavoitteeksemme sähkön kulutuksen vähentämisen kahdella prosentilla vuosittain. Toiseksi tavoitteeksi olemme valinneet paperin kulutuksen pienentämisen. Tavoitteenamme on myös työajojen vähentäminen tarkemmalla ajosuunnitelmalla. Lisäksi henkilökuntamme osallistuu kulutustapamittarin täyttöön, jossa seurataan omien toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä ja jonka avulla ympäristötietoisuutta saadaan kasvatettua.

Energiankulutus Suomessa

Ympäristöministeriön mukaan Suomen energian kokonaiskulutuksesta 40 prosenttia kuluu rakennuksissa. Siksi meillä Lahden Taloilla panostetaan merkittävästi energiankulutuksen hallintaan.


Energiankulutuksemme

Lahden Talojen energiankulutus202220212020
Uusiutumattomien polttoaineiden kokonaiskulutus, kWh142 680156 770156 770
Sähkön kulutus, kWh12 327 86012 399 10011 965 910
Lämmön kulutus, kWh61 230 87065 615 17757 416 970
Kokonaisenergiankulutus, kWh73 701 41078 171 04769 539 650
Aurinkoenergian tuotanto, kWh94 71876 79721 472
Sähkön myynti, kWh17 96912 80314 551
Kokonaisenergiankulutus, kWh147 479 569156 406 088139 086 221

Vedenkulutuksemme

Suomessa henkilökohtaisesta vedenkulutuksesta suurin osa kuluu hygienian hoitoon, johon kuluu noin 45 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä. Vartin suihku kuluttaa energiaa lähes saman verran kuin yksi saunomiskerta. Käytetystä vedestä keskimäärin 65 prosenttia on kylmää vettä ja 35 prosenttia lämmintä.

Vuonna 2022 Lahden Taloilla kokonaisvedenkulutus on ollut 524985,42 kuutiota ja kulutus asukasta kohden on ollut 134,3 l/asukas/vrk. Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa on 120 l/asukas/vrk (lähde: Motiva).

”Tavoitteenamme on päästä alle 130 l/hlö/vrk vuoteen 2024 mennessä.”

Pyrimme vaikuttamaan kulutukseen neuvonnalla sekä esimerkiksi MiniMoi!-kilpailun avulla. Asukkaidemme tulee myös itse tarkkailla asunnon vesikalusteiden kuntoa ja ilmoittaa välittömästi vuotavista vesikalusteista huoltoyhtiöön. Vedenkulutus nousi hieman edellisen vuoden tuloksesta ja syyksi epäilemme sitä, että ihmiset ovat viettäneet pandemian vuoksi enemmän aikaa kotonaan.

Lahden Talojen vedenkulutus 202220212020
Kokonaisvedenkulutus Lahden Talojen asukasta kohden (l/asukas/vrk)134 140130
Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa (l/asukas/vrk) (Lähde: Motiva)120120120

Kasvihuonepäästömme

5600 tonnia
hiilidioksidipäästömme (2022)
11 %
vähemmän päästöjä (2022)

”Vuonna 2022 vähentämämme CO2-päästöt vastaavat n. 70 henkilön vuosittaista CO2-jalanjälkeä.”

Lahden Talojen epäsuorat kasvihuonepäästöt202220212020
Sähkön ja lämmön CO2-päästöt5 5906 2875 559
Öljyn CO2-päästöt374141
Päästökertoimet Lahti Energia (kaukolämpö) kg /kWh0,0580,0610,054
Syke y-hiilari t/kWh0,1840,1840,184
Polttoöljy Ympäristöministeriö t/kWh0,260,260,26
Kokonaispäästöt5 6006 3285 626